Subsol

Verdens vandressourcer er under pres, blandt andet som følge af stigende forbrug, befolkningstilvækst og klimaforandringer. Størstedelen af verdens vandforbrug stammer fra landbruget og industrien og langt den største del af den ferskvandsressource der er tilgængelig for os ligger i grundvandet. Når grundvandsressourcen presses til det yderste, øges faren for forurening gennem indtrængen af saltvand fra havet i kystområderne.

EU-projektet SUBSOL beskæftiger sig med tre forskellige innovative løsninger, der kan beskytte grundvandet mod saltvands-indtrængen og dermed sikre fortsat indvinding af ferskvand – fx til vanding i landbruget. Teknologirådet vil, gennem inddragende metoder, undersøge potentialet for udbredelse af disse løsninger.